Regulamin

Poniedziałek 30 listopada 2015

REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAWONKOWIE

I. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien: a) okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną, b) wypełnić zobowiązanie i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca nauki.
 6. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

II. KAUCJE

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:
  a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem gminy Pawonków
  b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek Kaucja za wypożyczoną książkę wynosi nie mniej niż 10,00 zł.
 2. Po upływie 12 miesięcy zaprzestania korzystania w Biblioteki, nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody Biblioteki.

III. WYPOŻYCZANIE

 1. Jednorazowo można wypożyczyć książki na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w 3 pkt 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 5. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprawdza w miarę możliwości książki z innych bibliotek. (na koszt czytelnika).
 6. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu.
 7. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 8. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, itp.

IV. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością spopłeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniemn. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie.
 3. Jeżeli zagubiona lub zniszczona przez czytelnika książka posiadała oprawę introligatorską, do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszty oprawy wg aktualnego cennika usług introligatorskich.
 4. Na sumy z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 5. Czytelnik może za zgodą bibliotekarza dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

V. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek ponad termin określony w 3 pkt 1 Biblioteka wysyła upomnienia: I upomnienie - czytelnik pokrywa koszty wysłania upomnienia - 2,00 zł II upomnienie - kara za przetrzymanie - 2,00 z + koszty wysyłki upomnienia - 4,00 zł III. - kara za przetrzymanie - 3,00 zł + koszty wysyłki upomnienia - 6,00 zł.
 2. Od książek wypożyczanych na określony termin Biblioteka pobiera karę w kwocie 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.
 3. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Biblioteki.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 3 stycznia 2010 roku.
Opublikował/a: Administrator
Kategoria: Podstrony
Dodano: Poniedziałek 30 listopada 2015 19:41:21
Katalog książek on-lineNarodowy program rozwoju czytelnictwaBiblioteka NarodowaWolne lekturyCała Polska czyta dziecomEBIB

Galeria

WYBRANE ZDJĘCIA

FERIE W BIBLIOTECE W LISOWICACH

Cytat dnia

"Nauka to pokarm dla rozumu."

Lew Tołstoj

Polecane strony

GBP w Pawonkowie

ul. Skrzydłowicka 7Telefon: (34) 353 40 85
Poniedziałek
10:00-17:00
Wtorek
10:00-17:00
Środa
10:00-17:00
Czwartek
10:00-17:00
Piątek
10:00-17:00

Filia w Gwoździanach

ul.Topolowa 2Telefon: (34) 373 61 07
Poniedziałek
11:00-16:00
Wtorek
14:00-19.30
Środa
nieczynne
Czwartek
15:30-19:00
Piątek
15:30-19:30

Filia w Kośmidrach

ul. Lubliniecka 50Telefon: (34) 373 61 01
Poniedziałek
12:00-18:00
Środa
10:00-16.00
Piątek
12:00-18:00

Filia w Lisowicach

ul. Mickiewicza 2Telefon: (34) 373 61 06
Poniedziałek
10:00-15:00
Środa
15:00-19:00
Czwartek
15:00-19:00
Piątek
10.00-15:00

Filia w Łagiewnikach Małych

ul. Lubliniecka 30Telefon: (34) 373 61 02
Poniedziałek
10:00-16:00
Wtorek
10:00-16:00
Środa
10:00-16:00